SWL

Voorgeschiedenis

Stichting Wijnbouw Lelystad komt voort uit een initiatief van de zeer kleinschalige Lelystadse Biowijnbouw. Deze is opgezet en wordt gepraktiseerd door Wijngaard El Placer.

Doel is om een meer verzekerde continuïteit te verlenen mede door vergroting van het areaal. Tegelijk zou die uitbreiding kansen kunnen bieden voor een verdere kwaliteitssprong o.a. door verbindingen met onderzoek en ontwikkeling.

In het jaar 2013 zocht El Placer-vennoot Johan Rippen ondersteuning voor dit continueringsplan bij aanwezigen op de BIO-Vakbeurs in Zwolle. Medewerkers van WUR-PPO-AGV opperden mogelijkheden voor een wijngaard-vestiging op de bio-proefvelden van de Broekemahoeve en kregen daarvoor al snel instemming van hun bedrijfsleiding. Instemming met en medewerking aan dit initiatief verleende ook de toenmalige voorzitter van het Centrum voor Biologische Landbouw aan de Bronsweg. Overleg van deze laatste met de heer Rippen leidde tot het voornemen een stichting in het leven te roepen, die zelfstandig in samenwerking met El Placer een nieuw aan te leggen wijngaard kon gaan beheren. Het komen tot een werkbaar pachtcontract met PPO vergde de nodige tijd, maar uiteindelijk kon dit einde 2014 getekend worden.

Stichtingsvorm, RvA en Bestuur

Het opstellen van conceptstatuten en het formeren van een raad van advies als voorlopig bestuur kreeg in 2015 zijn beslag, zodat begin 2016 de stichtingsacte kon passeren bij de notaris. Gekozen was daarbij voor een voorlopig 1-hoofdig bestuur in de persoon van de heer Rippen, ondersteund door een 4-hoofdige raad van advies. Uitbreiding van het bestuur zou op termijn z’n beslag dienen te krijgen.

In de statuten zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

  • Primair educatief, experimentele opzet als proefveld, ontwikkelingsgericht, en gericht op kennisoverdracht aan derden;
  • wijnproductie niet als hoofddoel maar als aanleiding en als financiële bron voor kostendekking;
  • een not-for-profit-opzet;
  • de arbeid van vrijwillige niet-betaalde krachten als voorlopige basis van de bedrijfsvoering.

Een wijngaard levert pas na 4 jaar inkomsten uit productie.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde, onder no. 6 5067347 .

Bij de hierboven omschreven opzet en doelstelling past de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI). De aanvraag van die status werd voorgenomen en voorzien bij het opstellen van de statuten, maar diende te wachten tot er een voltallig bestuur was. Dit was in het najaar van 2017 het geval, zodat de status effectief werd vanaf 1 januari 2017.

Het bestuur bestaat nu uit de heren J.Bremer, P.Klooster en J.Rippen.

De Raad van Advies bestaat uit mevr. M.van Hees, dhr. Th.Grootjen en dhr.H.Nienhuis; 1 plek in de RvA is vacant, en zal met spoed worden ingevuld.

Financiering

Het ontwerptraject voor De Wilde Wijngaard, waarvoor het plan in 2014 was opgesteld, kon in 2015 bekostigd en uitgevoerd worden mede dankzij een FLOO-subsidie, verkregen na ondersteuning vanuit de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). De verantwoordelijke persoon voor de organisatie van het ontwerptraject was dhr.J.Rippen, medevennoot van Wijngaard El Placer en initiatiefnemer van de na de ontwerpfase op te richten Stichting Wijnbouw Lelystad. Het uiteindelijke ontwerp van De Wilde Wijngaard was het gebundelde resultaat van het werk van 3 expert- groepen : 1) Keuze druivenvariëteiten en onderstammen, 2) Perceel-en beplantings-configuratie, en 3) Microbieel en biotopisch verzorgingsplan.

Bij haar oprichting had de Stichting geen startkapitaal. Voor de periode 2016 – 2020 stelden de bestuurder en de Raad van Advies een globale meerjarenraming op om daarop haar beleid te baseren.

Het voorbereidingsjaar en de eerste drie jaar na aanplanten dienden ten behoeve van de bekostiging van de aanleg van de nieuwe wijngaard financieel overbrugd te worden met geld uit 3 externe bronnen:

Campagnes

  1. Particuliere inleg – €6000, toegezegd tijdens een start-presentatie op 23 febr. 2016 in het gebouw van de Rabobank Lelystad
  2. Crowdfundingstraject, van april-juli 2016, via het platform Crowd About Now. Ver over de 100 donateurs, goed voor een opbrengst €16.300 ;
  3. Nadien werden voor meerdere deelprojecten, De Wilde Wijngaard betreffende, subsidieaanvragen uitgeschreven en ingestuurd.

Boekhouding, boekencontrole.

Het SWL-bestuur als financieel-verantwoordelijke heeft sedert begin 2017 de vrijwillige boekhoudkundige gewaardeerde medewerking van Jan Schreuder. Jaarlijks worden de mede door hem voorbereide financiële jaarstukken door een erkende accountant gecontroleerd.

Zakelijk-inhoudelijke partners : Wijngaard El Placer ; PPO/WUR; PHC; Compara; Bionics; Wijngaard St. Martinus(Vijlen);

Steun (niet betaald): Gemeente (adviezen), provincie (adviezen, begeleiding), Landschapsbeheer Flevoland; Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

Werkteam(s) : 7 vaste en 7 oproepbare niet betaalde vrijwillige medewerkers ; daarnaast stagiaires, WWOOf-ers, en een oproepbare oogstploeg van 30 personen, allen onbetaald.

Betaalde krachten: Volgens de globale financiële ramingen en gelet op de reële uitgroei van De Wilde Wijngaard, lijkt het mogelijk om ingaande 2020 dan wel 2021 een betaalde kracht aan te nemen voor een halve weektaak.